[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_0\u0131862.JPG","title":"AK Parti\u2019den ‘\u015eehirlerin Ekonomik Beklentileri\u2019 Forumu","entry_date":"Aral\u0131k 15, 2017 - 5:41:00","haber_content":"

AK Parti Genel Merkezi taraf\u0131ndan illerin ekonomilerinin nabz\u0131n\u0131 tutmak, beklentileri ve talepleri ortaya koyarak \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerileri sunmak i\u00e7in d\u00fczenledi\u011fi \u201c\u015eehirlerin Ekonomik Beklentileri\u201d adl\u0131 forum Rize\u2019de de d\u00fczenlendi.<\/p>

Rize Ticaret borsas\u0131nda d\u00fczenlenen foruma AK Parti Genel Merkez Ekonomi \u0130\u015fleri Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mahmut M\u00fccahit F\u0131nd\u0131kl\u0131, \u0130l ba\u015fkan vekili Ali Haydar Er, AK Parti Rize Ekonomi i\u015fleri ba\u015fkan\u0131 Ahmet Dokumac\u0131, Rize belediye ba\u015fkan\u0131 Re\u015fat Kasap, il\u00e7e belediye ba\u015fkanlar\u0131, il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131 ve STK ba\u015fkanlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Forum iki oturumdan olu\u015ftu. \u0130lk oturuma belediye ba\u015fkanlar\u0131 ve il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131 kat\u0131l\u0131rken ikinci oturumda STK ba\u015fkanlar\u0131 yer ald\u0131. <\/p>

AK Parti Rize \u0130l ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131 il d\u0131\u015f\u0131nda oldu\u011fu i\u00e7in toplant\u0131ya kat\u0131lamazken toplant\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u0130l Ba\u015fkan Vekili Ali Haydar Er yapt\u0131. Er konu\u015fmas\u0131nda \u00fclkemizin hem ekonomik hem de d\u0131\u015f siyaset anlam\u0131nda \u00f6nemli s\u00fcre\u00e7lerden ge\u00e7ti\u011fini belirterek, \u201c B\u00f6lgesinde g\u00fc\u00e7l\u00fc olan ve b\u00fcy\u00fcyen bir T\u00fcrkiye baz\u0131lar\u0131n\u0131 rahats\u0131z etmektedir. Bundan dolay\u0131d\u0131r ki \u00fclkemize gerek siyasi gerekse ekonomik sald\u0131r\u0131lar olmaktad\u0131r. T\u00fcm bu olumsuzluklara ra\u011fmen bizler her konuda oldu\u011fu gibi ekonomi konusunda da daha da g\u00fc\u00e7lenerek yolumuza devam etmek durumunday\u0131z. Daha m\u00fcreffeh ve daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir T\u00fcrkiye\u2019nin in\u015fas\u0131 i\u00e7in illerimizde ataca\u011f\u0131m\u0131z bu ad\u0131mlar \u00e7ok b\u00fcy\u00fck \u00f6nem arz etmektedir. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz biliyoruz ki g\u00fc\u00e7l\u00fc olman\u0131n yolu ekonomiden ge\u00e7mektedir. Ekonomisi g\u00fc\u00e7l\u00fc olan \u00fclkelerin d\u00fcnya siyasetinde nas\u0131l daha \u00e7ok s\u00f6z sahibi oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclmektedir.\u201d dedi<\/p>

Genel merkez Ekonomi i\u015fleri ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mahmut M\u00fccahit F\u0131nd\u0131kl\u0131 81 ilde yapt\u0131klar\u0131 bu \u00e7al\u0131\u015fmayla birlikte 15 y\u0131ll\u0131k AK Parti \u0130ktidar\u0131 boyunca illerde yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlar\u0131n memnuniyeti g\u00f6rmeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201c AK Parti olarak 15 y\u0131ld\u0131r iktidarday\u0131z. Millete hizmet etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 2019 da yeni bir sisteme ge\u00e7iyoruz. Bu sistem de Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemi olacak ve bakanlar art\u0131k d\u0131\u015far\u0131dan atanacak. Bizlerde ekonomi i\u015fleri olarak 15 y\u0131ll\u0131k hizmetlerimizi il il yerinde \u00e7al\u0131\u015fma yapal\u0131m ve 15 y\u0131l i\u00e7inde \u015fehirlerimizde yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlardan kimler memnun, hangi yat\u0131r\u0131mlar memnuniyet duyulmu\u015f onu g\u00f6relim. Birde bu 15 y\u0131l i\u00e7inde yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ama bir taraf\u0131 eksik kalan ya da tak\u0131lan bir t\u00fcrl\u00fc y\u00fcr\u00fcmeyen i\u015fler varsa onlar\u0131 da tespit edelim 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7inde s\u00fcratle tamamlayal\u0131m. \u201c dedi<\/p>

F\u0131nd\u0131kl\u0131, Forumda sorulan sorularla birlikte \u015fehirlerin kendi problemini belirlemeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cDi\u011fer sorular\u0131m\u0131z\u0131n hedefi de bu toplant\u0131larla 2019 y\u0131l\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminde yapaca\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalarda \u015fehirlerimizin kendi ekonomilerini belirlemek, kendi problemlerini belirlemek. Bu dosyalar\u0131 biz Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za teslim edece\u011fiz. 2019 ve sonras\u0131ndaki yat\u0131r\u0131m program\u0131 da art\u0131k \u015fehrin arzu ve istekleri do\u011frultusunda Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n elinde olacak. Bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 3 ay i\u00e7inde tamamlamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Buradaki amac\u0131m\u0131z \u015fu; Biz makro ekonomi ile u\u011fra\u015f\u0131rken \u015fehirler kendi i\u00e7erisinde bazen Ankara\u2019n\u0131n g\u00f6rmedi\u011fi ufak tefek problemler oluyor bunlar\u0131 yakalay\u0131p bunlar\u0131n tespit edebilmek. \u201c dedi<\/p>

<\/p>

F\u0131nd\u0131kl\u0131 Ayr\u0131ca Ar-Ge ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yat\u0131r\u0131mlarla ilgili sorular\u0131 sahada halka soracaklar\u0131n\u0131 ve halktan da al\u0131nan sonu\u00e7lar\u0131 rapor haline getireceklerini ifade etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Genel Merkez Ekonomi \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Rize \u2018de \u201c\u015eehirlerin Ekonomik Beklentileri\u201d adl\u0131 forum d\u00fczelendi.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/il-baskani-avcidan-mesut-yilmaz-ve-ailesine-taziye-mesaji\/35204","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-partiden-zehirlenen-ogrencilere-gecmis-olsun-ziyareti\/35164\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/ak-partiden-zehirlenen-ogrencilere-gecmis-olsun-ziyareti\/35164"}]