[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/WhatsApp_Image_2017-12-29_at_18.25.38_(2).jpeg","title":"Bakan Osman A\u015fk\u0131n Bak, Merkez \u0130l\u00e7e ile Bir Araya Geldi","entry_date":"Aral\u0131k 30, 2017 - 4:40:00","haber_content":"

Ger\u00e7ekle\u015fen toplant\u0131ya AK Parti Rize \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131, Rize Milletvekili Hikmet Ayar, \u0130l Ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve Rize Belediye Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Re\u015fat Kasap kat\u0131l\u0131m sa\u011flad\u0131.<\/p>

Toplant\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Ak Parti Rize Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u0130shak Alim, Merkez \u0130l\u00e7e te\u015fkilat\u0131n\u0131n AK Parti Rize te\u015fkilat\u0131 i\u00e7erisinde %40\u2019a tekab\u00fcl etti\u011fini dile getirerek, \u201cK\u00f6y, mahalle, belde te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z ve sand\u0131k kurullar\u0131m\u0131z olmak \u00fczere \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir te\u015fkilata sahibiz. Her birimizin sorumlulu\u011fu \u00e7ok fazla bunun bilinci i\u00e7erisinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. 2019 s\u00fcreci hepimiz i\u00e7in \u00e7ok fazla \u00f6nem arz etmekte. Bu y\u00fczden ba\u015fta Merkez \u0130l\u00e7e Y\u00f6netimimiz olmak \u00fczere te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n her bir kademesi \u00fczerine d\u00fc\u015feni yapacakt\u0131r ve in\u015fallah bu s\u00fcreci \u00f6zelde Rize\u2019miz i\u00e7in genelde ise \u00fclkemiz i\u00e7in en iyi \u015fekilde y\u00fcr\u00fctece\u011fiz\u201d dedi.<\/p>

Daha yapacak \u00e7ok i\u015flerinin oldu\u011funu belirten Rize Milletvekili Hikmet Ayar: Recep Tayyip Erdo\u011fan \u00f6nderli\u011finde bu \u00fclkeye verilecek \u00e7ok hizmet var ve bunun Rize\u2019deki kadrosu da ba\u015fta il te\u015fkilat\u0131m\u0131z tabii ama \u0130l\u00e7e ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da dedi\u011fi gibi Rize\u2019nin %40\u2019na hitap ediyorsunuz onun i\u00e7in sizlere de \u00e7ok i\u015f d\u00fc\u015f\u00fcyor. \u0130n\u015fallah \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te birlik beraberlik i\u00e7erisinde ho\u015fg\u00f6r\u00fcyle diyalogla Rize\u2019de hep birlikte yol y\u00fcr\u00fcmeye devam edece\u011fiz\u201d dedi.<\/p>

Merkez \u0130l\u00e7e te\u015fkilat\u0131 i\u00e7in \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok g\u00fczel uyumlu bir ekip olu\u015fturuldu\u011funu kaydeden \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131: \u201cMerkez \u0130l\u00e7e te\u015fkilat\u0131m\u0131za bakm\u0131\u015f oldu\u011fumuzda buradaki arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n hem te\u015fkilat birikimleri hem kendi kimlikleri ve kariyerleri itibariyle toplam kalite a\u00e7\u0131s\u0131ndan r\u00fc\u015ft\u00fcn\u00fc ispat etmi\u015f siyaseten bulu\u011fa ermi\u015f bir te\u015fkilat oldu\u011fu kanaatindeyim. Ama tabi bunun sahada da kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmemiz gerekir. Hepimizin Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 burada en iyi \u015fekilde temsil etme sorumlulu\u011fu bulunuyor. Ben bu ekibe sonuna kadar g\u00fcveniyor ve inan\u0131yorum bu ekibin ciddi ba\u015far\u0131lara imza ataca\u011f\u0131na y\u00fcrekten inan\u0131yorum\u201d dedi.<\/p>

Merkez \u0130l\u00e7e Y\u00f6netimiyle tek tek tan\u0131\u015fan Bakan Osman A\u015fk\u0131n Bak, \u201cTe\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fcc\u00fc bizi bu g\u00fcnlere bu noktalara getirmi\u015ftir. O y\u00fczden Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da ifade etti\u011fi gibi ‘soruyorlar hi\u00e7 yorulmuyor musunuz? Bu kadar program yap\u0131yorsunuz diye’ o da ‘nas\u0131l yorulabilirim diyor, te\u015fkilat\u0131m var s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor bende g\u00fcc\u00fcm\u00fc onlardan te\u015fkilat\u0131mdan al\u0131yorum’ diyor. Hakikaten \u00f6yle \u00e7\u00fcnk\u00fc o da te\u015fkilat\u0131n her kademesinde yer alm\u0131\u015f, basamaklar\u0131 teker teker \u00e7\u0131karak, bu millete hizmetkar olmak i\u00e7in \u00e7aba harcam\u0131\u015f. Milletimizde ona tevecc\u00fch g\u00f6stererek, yan\u0131nda yer alm\u0131\u015f. O y\u00fczden te\u015fkilat\u00e7\u0131l\u0131k \u00f6nemlidir. Hepimiz te\u015fkilatlarda yeti\u015ftik. Allah\u2019a hamdolsun te\u015fkilat\u0131m\u0131z \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc.” dedi.<\/p>

<\/p>

Merkez il\u00e7enin \u0130l te\u015fkilat\u0131yla beraber \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Bakan Bak; \u201cDaha \u00f6nce Merkez \u0130l\u00e7emizde g\u00f6rev yapan arkada\u015flar\u0131m\u0131za \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Sizlere de yeni g\u00f6revinizde ba\u015far\u0131lar diliyorum. Ekibe bakt\u0131\u011f\u0131mda \u00e7ok dinamik kaliteli bir ekip g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. \u00c7ok g\u00fczel enerji ald\u0131m y\u00fcz\u00fcn\u00fczdeki heyecan co\u015fku \u00e7ok g\u00fczel \u00e7ok mutlu oldum ba\u015far\u0131lar diliyoruz. \u0130nan\u0131yoruz ki 2019 se\u00e7imleri hem yerelde hem genelde \u00fclkemiz i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir se\u00e7im. Ortam\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz \u00fclkemizin i\u00e7inden ge\u00e7ti\u011fi s\u00fcreci g\u00f6r\u00fcyorsunuz, \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fmak gerekiyor. Y\u00f6netiminize bakt\u0131\u011f\u0131mda soka\u011f\u0131n nabz\u0131n\u0131 tutacak nitelikte g\u00fczel, uyumlu bir ekip. Ben inan\u0131yorum in\u015fallah Rize\u2019de Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za kar\u015f\u0131 g\u00fczel neticeler alaca\u011f\u0131z \u00e7\u00fcnk\u00fc biliyorsunuz se\u00e7imler oldu\u011fu zaman \u00f6nce Rize\u2019ye bak\u0131yorlar. Rize ne alm\u0131\u015f, biliyorsunuz Rize Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n kalesi. Geldi\u011fi zaman her zaman g\u00fczel bir enerji al\u0131yor. Merkez \u0130l\u00e7emizin de\u011ferli Y\u00f6netim kuruluna ve de\u011ferli Ba\u015fkan\u0131na ba\u015far\u0131lar diliyoruz. Her zaman yan\u0131n\u0131zday\u0131z. Biz te\u015fkilat\u0131m\u0131z\u0131n emrindeyiz. Te\u015fkilat disiplin sevgi ve karde\u015fli\u011fin oldu\u011fu yap\u0131d\u0131r. \u0130n\u015fallah AK Parti \u00fclkemizi gelece\u011fe ta\u015f\u0131yacak, tekrar y\u00f6netiminiz hay\u0131rl\u0131 olsun\u201d dedi.<\/p>","haber_excerpt":"Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak, \u00d6\u011fretmenler evinde d\u00fczenlenen toplant\u0131da AK Parti Rize Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 \u0130shak Alim ve Merkez \u0130l\u00e7e Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri ile bir araya geldi.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/bakan-bak-guneysu-genclik-merkezi-temel-atma-torenine-katildi\/35330","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bakan-bak-grekoromen-gures-turkiye-sampiyonasi-acilis-torenine-katildi\/35328\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/bakan-bak-grekoromen-gures-turkiye-sampiyonasi-acilis-torenine-katildi\/35328"}]