[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMerG_9873.JPG","title":"\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 Kongre S\u00fcreci ve Yat\u0131r\u0131mlar\u0131 De\u011ferlendirdi","entry_date":"Kas\u0131m 20, 2017 - 3:11:00","haber_content":"

\u0130l ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131 \u00c7AY TV\u2019de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00e7ayda sabah program\u0131nda kongre s\u00fcrecini de\u011ferlendirerek g\u00fcndeme dair sorular\u0131 cevaplad\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla birlikte g\u00f6rkemli bir kongre ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini ifade ederek kongre s\u00fcrecini de\u011ferlendirdi. Rize\u2019deki yat\u0131r\u0131mlara da de\u011finin \u0130l ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 hastane, lojistik merkez, ilgili de bilgiler verdi. Ayr\u0131ca yat\u0131r\u0131mlarla ilgili ciddi s\u00fcrprizlerin gelebilece\u011fini bu anlamda ciddi \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Osman A\u015fk\u0131n Bak\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda a\u00e7\u0131klamalar yapacaklar\u0131n\u0131 ifade etti. Avc\u0131 ayr\u0131ca organik \u00e7ay \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve mevsimlik i\u015f\u00e7ilerle ilgili a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 AK Parti 6. Ola\u011fan kongresini de\u011ferlendirerek, \u201c\u00c7ok g\u00f6rkemli bir kongre ger\u00e7ekle\u015ftik. Ba\u015fta say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n bizleri ve ekip arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 onurland\u0131rmas\u0131 hepimizi ziyadesiyle mutlu etmi\u015ftir. \u0130lk kongrenin Rize\u2019den ba\u015flamas\u0131 bizim ad\u0131m\u0131za bir gururdur. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n hem kendi memleketi olmas\u0131 hem de Rize\u2019ye ilgi ve alakas\u0131 nedeniyle il kongrelerinin ilkinin Rize\u2019den ba\u015flamas\u0131n\u0131 arzu etti. Bizlerde arkada\u015flar\u0131m\u0131zla birlikte Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 en iyi \u015fekilde a\u011f\u0131rlayabilmek i\u00e7in ciddi bir haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131k. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131zda \u00e7ok memnun kalarak ayr\u0131ld\u0131.\u201d dedi<\/p>

Sunucunun, \u201cMuhammed Avc\u0131\u2019da karar k\u0131l\u0131nmas\u0131, yeniden il ba\u015fkan\u0131 olmas\u0131n\u0131n \u015fifreleri neydi? Partinin \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticileri aras\u0131nda de\u011ferlendirmeler ne oldu?\u201d sorusuna il Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131, \u201c Bizimle ilgili karar genel merkez taraf\u0131ndan tart\u0131\u015fmaya a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f bir karar de\u011fildir. Aylar \u00f6ncesinden Hayati beyin a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan \u00e7ok daha \u00f6nce bu konu bize tebli\u011f edildi. Bu konu bize s\u00f6ylendi bunu herkes biliyor zaten. Ama kongre s\u00fcre\u00e7leri belli a\u00e7\u0131lardan bir tak\u0131m d\u00fc\u015f\u00fcncelerin dile getirilmesi ba\u011flam\u0131nda son derece demokratik ortamlard\u0131r. Herkes kanaatini dile getirebilir ama ben her zaman \u015funu s\u00f6yl\u00fcyorum; yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z eylemler dile getirdi\u011finiz hususlar parti ve te\u015fkilat ahlak\u0131 d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yorsa, demokratik dairenin d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yorsa buna kesinlikle tedbir al\u0131nmas\u0131 gerekir. Buna tedbir alacak olanda te\u015fkilatt\u0131r. Dolay\u0131s\u0131yla bizim te\u015fkilat disiplinimiz ve prensiplerimiz her \u015feyden \u00f6nce gelir bu anlamda s\u00fcrecin suhuletle s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilmesi i\u00e7in gayret g\u00f6sterdik. Belli bir noktaya kadar son derece anlay\u0131\u015fla kar\u015f\u0131l\u0131yorum \u0130nsanlar\u0131n ele\u015ftirileri de olabilir. Ama bir amaca matuf olmak \u00fczere, bir stratejiye, bir planlamaya, bir gelecek hesab\u0131na matuf olmak \u00fczere, demokrasi d\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lan b\u00fct\u00fcn m\u00fcdahalelerin son derece sorunlu oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ve buna tedbir al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ve te\u015fkilat olarak da buna tedbir ald\u0131k.\u201d dedi<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 AK Parti Rize te\u015fkilat\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye\u2019nin en ba\u015far\u0131l\u0131 te\u015fkilat\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201cGenel merkez nezdinde de Rize te\u015fkilatlar\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin en ba\u015far\u0131l\u0131 te\u015fkilatlar\u0131nd\u0131r. B\u00fct\u00fcn parametrelere bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman hem organizasyon kabiliyeti itibariyle hem se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda ki pratiklerimiz itibariyle biz T\u00fcrkiye\u2019nin en ba\u015far\u0131l\u0131 te\u015fkilat\u0131y\u0131z. B\u00fct\u00fcn arkada\u015flar\u0131m\u0131zla birlikte bu y\u00fck\u00fc arkam\u0131zda ta\u015f\u0131yarak m\u00fccadele ediyoruz. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z bizlere \u00e7ok daha a\u011f\u0131r sorumluluk tayin etti. Bu a\u011f\u0131r sorumlulukla birlikte kimseyi kenarda b\u0131rakmadan, kimseyi k\u00fcst\u00fcrmeden herkesi kucaklayarak birlik beraberlik i\u00e7inde, sadece parti i\u00e7inden bahsetmiyorum \u015fehrin b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve birli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan iktidar partisine bir vazife d\u00fc\u015f\u00fcyorsa o ba\u011flamda da vazifemizi yerine getiririz. Ortak m\u00fccadelemiz Rize\u2019nin kalk\u0131nmas\u0131 olmal\u0131d\u0131r. Rize\u2019yi daha ileriye ta\u015f\u0131mak olmal\u0131d\u0131r. Bunun i\u00e7in sadece parti i\u00e7erisinde ki arkada\u015flar\u0131m\u0131zla de\u011fil, di\u011fer siyasi partiler ve Sivil toplum kurulu\u015flar\u0131m\u0131zla da bu konuda her alanda m\u00fczakere etmeye a\u00e7\u0131k bir partiyiz. Bu vizyonu bu ufku olan bir partiyiz. Dolay\u0131s\u0131yla yeni y\u00f6netim kurulumuzla birlikte bu ufku bu vizyonu hayata ge\u00e7irerek Rize\u2019mizin kalk\u0131nmas\u0131 i\u00e7in emin ad\u0131mlarla yolumuza devam edece\u011fiz.\u201d dedi<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 liste \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili de bilgi vererek, \u201cBir liste \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131l\u0131rken ciddi bir havuz olu\u015fturmak zorundas\u0131n\u0131z. \u015eehrin \u00f6nde gelenlerini, te\u015fkilata hizmet edebilecek, bir eser \u00fcretebilecek insanlar\u0131ndan olu\u015fan bir havuz olu\u015fturman\u0131z gerekir. Biz bu havuzu epeyce uzun bir zaman \u00f6nce olu\u015fturmu\u015ftuk. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z tamamlad\u0131ktan sonra sivil toplum kurulu\u015flar\u0131yla da isti\u015farelerimizi tamamlad\u0131k, te\u015fkilat mensubu arkada\u015flar\u0131m\u0131zla isti\u015fare ettik. Say\u0131n bakan\u0131m\u0131zla milletvekillerimizle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz yapt\u0131k en son da genel merkezimize g\u00f6t\u00fcrerek genel merkezimize liste \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 izah ettik. Arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 tan\u0131tt\u0131k. En son listemiz say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za da g\u00f6sterildi. Bunun sonucunda da b\u00f6yle bir liste ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Siyasi partiler oy ald\u0131klar\u0131 kesimin temsilini ta\u015f\u0131mak zorundad\u0131rlar. Biz bu temsilin \u00f6zellikle il y\u00f6netim kurulumuzda g\u00f6r\u00fcnmesine gayret g\u00f6sterdik.\u201d dedi<\/p>

Sunucunun, \u201c Bir k\u0131rg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00fcz\u00fcnt\u00fcn\u00fcz var m\u0131d\u0131r? Kongre biti bunlar geride kald\u0131 dedi\u011finiz anlar var m\u0131d\u0131r? Sorusuna \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131, \u201cBenim \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm \u00e7ok \u015fey var ama bizim \u00fcz\u00fcnt\u00fcm\u00fcz AK Parti il ba\u015fkan\u0131n\u0131 \u00e7ok fazla ba\u011flamamas\u0131 laz\u0131m. AK Parti \u0130l ba\u015fkan\u0131 son derece objektif, \u00e7ok fazla duygular\u0131na kap\u0131lmadan, partimizin menfaatleri ve do\u011frular\u0131 neyi gerektiriyorsa onu yapmakla m\u00fckelleftir. Bu anlamda kongre s\u00fcreci tamamland\u0131ktan sonra b\u00fct\u00fcn defterin kapanmas\u0131 gerekti\u011fi birlik ve beraberlik i\u00e7inde 2019 se\u00e7imlerine haz\u0131rlanmamam\u0131z gerekti\u011fi kanaatindeyim. Uygularlar\u0131m\u0131zla da bunu g\u00f6sterece\u011fiz. Hi\u00e7bir \u015fekilde bir hesabilik g\u00fctmeden hasbi bir \u015fekilde partimizi ve Rize\u2019yi daha ileriye ta\u015f\u0131yabilmek i\u00e7in m\u00fccadele etmenin gayreti i\u00e7inde olmam\u0131z gerekir. Bu anlamda kendi k\u0131rg\u0131nl\u0131klar\u0131m\u0131z ve \u00fcz\u00fcnt\u00fclerimiz siyasetin konusu haline getirmeyece\u011fiz.\u201ddedi<\/p>

Sunucunun \u201cSe\u00e7im zaman\u0131 geldi\u011finde milletvekili listeleri olu\u015fturulurken genelde il ba\u015fkanlar\u0131na bak\u0131l\u0131r istifa edip milletvekili aday\u0131 olacaklar m\u0131 diye? Genel merkez taraf\u0131nda art\u0131k il ba\u015fkan\u0131s\u0131n\u0131z se\u00e7ime de siz ta\u015f\u0131yacaks\u0131n\u0131z milletvekilli\u011fini asla d\u00fc\u015f\u00fcnmeyin diye bir talimat var m\u0131?\u201d Sorusuna \u0130l ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131, \u201c B\u00f6yle bir talimat yok. Genel merkez taraf\u0131nda b\u00f6yle bir talimat olsa a\u00e7\u0131klan\u0131r. \u0130l ba\u015fkanlar\u0131yla ilgili b\u00f6yle bir tart\u0131\u015fman\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131yor olmas\u0131 bile son derece etik d\u0131\u015f\u0131d\u0131r. \u015eu anda bizim burada milletvekillerimiz var belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z var. Herkes \u015fu anda kendi sorumlulu\u011funu yerine getirmekle m\u00fckelleftir. \u0130l ba\u015fkan\u0131n g\u00f6revi te\u015fkilat\u0131 sevk ve idare etmektir. Milletvekillerimizle belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z ve t\u00fcm te\u015fkilat\u0131m\u0131zla birlikte son derece fonksiyonel bir \u015fekilde y\u00fcr\u00fcyen bir yap\u0131 ortaya \u00e7\u0131karmak istiyoruz. Bizim g\u00f6revimiz budur. Say\u0131n genel ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da delegelerimizin de bize tevdi etti\u011fi g\u00f6rev budur bu vazifelerin d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmak son derece etik d\u0131\u015f\u0131d\u0131r ve bize yak\u0131\u015facak bir durum de\u011fildir.\u201d dedi<\/p>

\u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 Gen\u00e7lik Spor Bakan\u0131 Osman a\u015fk\u0131n Bak\u2019\u0131n Hastanenin yeri ile ilgili yapm\u0131\u015f oldu\u011fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 de\u011ferlendirerek, \u201c T\u0131p fak\u00fcltesi dekan\u0131 \u015eaban hocan\u0131n belirledi\u011fi yerde yakla\u015f\u0131k 40 d\u00f6n\u00fcm arazi var sa\u011fl\u0131k bakanl\u0131\u011f\u0131 yetiklileri bu alan\u0131n kendileri i\u00e7in yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek ba\u015fka bir yer bakmamam\u0131z gerekti\u011fini dile getirdiler. Say\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n Rize ziyaretinde kendisine arz edilen bir konundur dolgu \u00fczerine hastane yap\u0131labilece\u011fi. Say\u0131n bakan\u0131m\u0131zda bu konu \u00fczerine a\u00e7\u0131klama yapm\u0131\u015ft\u0131r. \u015eu anda islampa\u015fa\u2019da Rize belediyemizin haz\u0131rlam\u0131\u015f oldu\u011fu ve 3 bin d\u00f6n\u00fcml\u00fck imar plan\u0131 var cami projesinin de i\u00e7inde oldu\u011fu. Burada bu hastane yap\u0131labilir mi diye bir kanaat var. Bu konu say\u0131n bakan\u0131m\u0131z Osman A\u015fk\u0131n Bak taraf\u0131nda ve bakanl\u0131k yetkililerinin de itirazlar\u0131 \u00fczerine dile getirildi. Say\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da orayla ilgili bir haz\u0131rl\u0131k yap\u0131ls\u0131n. Teknik olarak herhangi bir problem var m\u0131 bir bakal\u0131m. Ona g\u00f6re karar\u0131m\u0131z\u0131 olu\u015ftural\u0131m dedi. Dolay\u0131s\u0131yla dolgu \u00fczerine yap\u0131lmas\u0131 A plan\u0131 hailine gelmi\u015ftir. Teknik bir engel olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece orada yap\u0131lmas\u0131 A plan\u0131 olarak belirlenmi\u015ftir. Rize\u2019ye d\u00fcnyan\u0131n en modern hastanelerinden bir tanesini yapaca\u011f\u0131z. Sa\u011fl\u0131k bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z D\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli hastane mimarlar\u0131yla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Rize\u2019de bu kadar \u00f6zel bir projeyi yapmak arzusunday\u0131z. Bu konuyu takip eden b\u00fcrokrat arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n raporlar\u0131n\u0131 haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Bu raporlar haz\u0131rland\u0131ktan sonra bakan\u0131m\u0131z da kamuoyunu bilgilendirecektir.\u201d dedi<\/p>

\u0130l ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 lojistik Merkezleilgili de bilgi vererek ,\u201d Lojistikler ilgili proje ihalesi yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131 yap\u0131m ihalesiyle ilgili i\u015fleme ge\u00e7ilmesini bekliyorduk. \u015eu an itibariyle bize verdikleri s\u00fcre bir bucuk ay var. En ge\u00e7 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l i\u00e7inde yap\u0131m ihalesini ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz diye biliriz.\u201d dedi<\/p>

\u0130l ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131 Ayr\u0131ca , \u201cBu anlamda yat\u0131r\u0131mlar ilgili ciddi s\u00fcrprizler de gelebilir. Ciddi \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yoruz. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131ktan sonra a\u00e7\u0131klamalar\u0131m\u0131z\u0131 say\u0131n bakan\u0131m\u0131z Osman A\u015fk\u0131n Bak ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yapar\u0131z emin olun Rize\u2019yi daha ileriye ta\u015f\u0131yabilmek i\u00e7in elimizden gelen b\u00fct\u00fcn gayreti ortaya koyuyor ve yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 titizlikle takip ediyoruz. Bu anlamda Rize\u2019de yapaca\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ok i\u015f var. \u201c dedi<\/p>

Mevsimlik i\u015f\u00e7iler sorununa da de\u011finen \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131, \u201c Bu konuyla ilgili \u00e7ok m\u00fccadele ediyoruz. Bir yasal d\u00fczenleme gerekiyor. Bu arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorlu\u011fu da yakinen biliyorum. En verimli yaz d\u00f6neminde 4 ay\u0131n\u0131z\u0131 bir kuruma veriyorsunuz onun d\u0131\u015f\u0131nda k\u0131\u015f d\u00f6neminde i\u015f bulma imk\u00e2n\u0131n\u0131z neredeyse yok. Esas verimli oldu\u011funuz d\u00f6nemde ba\u015fka bir kurumdas\u0131n\u0131z. Hakikaten \u00e7\u00f6z\u00fclmesi gereken bir alan olarak buray\u0131 g\u00f6r\u00fcyor ve m\u00fccadele ediyoruz. Ama bunu yaparken \u00c7aykur\u2019u da zarara u\u011fratmamam\u0131z laz\u0131m. \u00c7aykur \u2018da hakl\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ramayaca\u011f\u0131 fayda alamayaca\u011f\u0131 bir personeli daha uzun bir d\u00f6nemde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmak istemiyor. Hem kamuyu zarara u\u011fratmadan hem de bu vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 n sorununu \u00e7\u00f6zecek bir form\u00fcl \u00fcretmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.\u201d dedi<\/p>

<\/p>

Organik \u00e7aya ge\u00e7i\u015fi de de\u011ferlendiren \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Avc\u0131, \u201cHemen ge\u00e7i\u015fin avantajlar\u0131 ve dezavantajlar\u0131 var. 2- 3 y\u0131l i\u00e7inde kademeli ge\u00e7i\u015fin de avantajlar\u0131 ve dezavantajlar\u0131 var. Biz bunlar\u0131n her ikisini de masaya yat\u0131rd\u0131k. Teknik arkada\u015flar bu konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 devam ettiriyorlar. Organik g\u00fcbreyle ilgili verimlilik analizleri yap\u0131lm\u0131\u015f bu analizlerin \u00f6zellikle takip edilmesini dile getirdik. Verimlilik analizinin Bir k\u0131sm\u0131nda hi\u00e7 verim d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc olmad\u0131\u011f\u0131 bir k\u0131sm\u0131nda ise y\u00fczde 30\u2019luk civar\u0131nda bir verim d\u00fc\u015f\u00fcs\u00fcn oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Daha sonraki y\u0131llarda bu verim d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn telafi edildi\u011fine dair kanaatler var. Bu fikirlerin i\u00e7in de vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ma\u011fdur olmamas\u0131 i\u00e7in gayret g\u00f6steriyoruz. Hassasiyet ve titizlikle bu meseleyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. \u015eunun alt\u0131n\u0131 \u00e7izeyim ki organik tar\u0131ma ge\u00e7ilmesiyle ilgili her hangi bir karars\u0131zl\u0131k s\u00f6z konusu de\u011fildir. Bu karar al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r ve mutlaka ge\u00e7ilecektir sadece bunla ilgi planlaman\u0131n yap\u0131las\u0131 laz\u0131m ki \u00fcreteci ma\u011fdur olmas\u0131n. \u00c7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131\u011f\u0131nda kamuoyunu bilgilendirece\u011fiz.\u201d dedi<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Rize \u0130l ba\u015fkan\u0131 Muhammed Avc\u0131 kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131n program\u0131nda kongre s\u00fcreci ve Rize\u2019de ki yat\u0131r\u0131mlarla ilgili \u00f6nemli de\u011ferlendirmelerde bulundu.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/il-baskani-avcidan-ogretmenler-gunu-mesaji\/34800","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/il-baskanimiz-muhammed-avci-yeniden-il-baskani-secildi\/34698\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/il-baskanimiz-muhammed-avci-yeniden-il-baskani-secildi\/34698"}]