[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMfeG_3487.JPG","title":"Kalkandere’de Hasan Ayy\u0131ld\u0131z G\u00fcven Tazeledi","entry_date":"Ekim 19, 2017 - 4:44:00","haber_content":"

Kalkandere \u0130mam Hatip lisesi konferans salonunda yap\u0131lan kongreye, AK Parti Rize \u0130l Ba\u015fkan vekili Ali Haydar Er, Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, \u0130l y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri,il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131, il\u00e7e belediye ba\u015fkanlar\u0131 ,\u0130l genel meclis \u00fcyeleri, k\u00f6y ve mahalle ba\u015fkanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ok say\u0131da te\u015fkilat mensubu kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Kongre sayg\u0131 duru\u015fu ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131\u2019n\u0131n okunmas\u0131 ile ba\u015flad\u0131. Ard\u0131ndan ba\u015fkanl\u0131k divan\u0131 se\u00e7imi yap\u0131ld\u0131. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f ve divan\u0131n kurulmas\u0131yla ba\u015flayan kongre, mevcut ba\u015fkan ve aday Hasan Ayy\u0131ld\u0131z\u2019\u0131n konu\u015fmas\u0131yla devam etti.<\/p>

Kongrede Konu\u015fan Milletvekili Hasan Karal, \u201c Rize\u2019miz siyasi hareketimizin kalesidir. Liderimiz Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n memleketidir. Kalkandere\u2019mizde Rize\u2019mizin en \u00f6nemli kalelerinden bir tanesidir. Bizleri hi\u00e7bir zaman mahcup etmediniz, ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6ne e\u011fdirmediniz. Say\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n ilinde her girdi\u011fimiz se\u00e7imde en y\u00fcksek oyu oran\u0131yla siyasi harekimize destek verdiniz. Sizlerin verdi\u011fi bu katk\u0131yla birlikte T\u00fcrkiye\u2019de devasa yat\u0131r\u0131mlar yap\u0131ld\u0131 ve yap\u0131lmaya devam ediyor. \u0130n\u015fallah azmimiz a\u015fk\u0131m\u0131z, \u015fevkimiz her ge\u00e7en g\u00fcn biraz daha artarak devam edecek ve 2019 y\u0131l\u0131ndaki se\u00e7imlerini de atlatarak y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcze devam edece\u011fiz.\u201d dedi <\/p>

2019 se\u00e7imlerinin kolay olmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Karal, \u201cZor se\u00e7imin olmas\u0131n\u0131 biz arzu ettik. 3 Kas\u0131m 2002 tarihinde y\u00fczde 34\u2019l\u00fck bir oyla iktidara geldik. Ama \u015fimdi yeni sistemde y\u00fczde 50.01 \u2018lik bir oy almam\u0131z gerekiyor. Bu kolay bir i\u015f de\u011fil. Bunu biz arzu ettik. Daha g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde iktidar olal\u0131m, milletimizin yar\u0131s\u0131ndan \u00e7o\u011fu arkam\u0131zda olsun, bu g\u00fc\u00e7le birlikte daha \u00e7ok i\u015f yapal\u0131m, d\u00fcnyada daha etkin y\u00f6netim ortaya koyal\u0131m diye bu sistemi hep beraber biz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k ve biz getirdik. 2019 y\u0131l\u0131ndaki bu maratona hep berber haz\u0131rlanaca\u011f\u0131z ve y\u00fcr\u00fcyece\u011fiz. \u0130\u015fimiz kolay de\u011fil ama bu kadrolar\u0131n ba\u015farmayaca\u011f\u0131 hi\u00e7bir \u015feyde yoktur.\u201d Diye konu\u015ftu<\/p>

\u0130l ba\u015fka vekili Ali Haydar Er ise yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, \u201c \u0130l ba\u015fkan\u0131m\u0131z Muhammed Avc\u0131 Ankara\u2019da \u0130l ba\u015fkanlar\u0131 toplant\u0131s\u0131nda olmas\u0131 ve akabinde ki te\u015fkilat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 dolay\u0131s\u0131yla kongreye kat\u0131lamad\u0131. Kendisinin hepinize ayr\u0131 ayr\u0131 selam\u0131 var. Rize\u2019de 10. \u0130l\u00e7e kongresini yapmaktay\u0131z. Bundan \u00f6nceki 9 il\u00e7e kongremizi birlik berberlik ve dayan\u0131\u015fma i\u00e7erinde icra ettik. Kongreler yeni yeni kucakla\u015fmalara, AK Parti bayra\u011f\u0131n\u0131 daha yukar\u0131ya kimler ta\u015f\u0131mayabilir diye yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz \u015f\u00f6lenlerimizdir.\u201d Dedi <\/p>

\u0130l ba\u015fkan vekili Er Yeni se\u00e7ilecek ba\u015fkan ve y\u00f6netimine her zamankinden daha fazla \u00e7al\u0131\u015fmak d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201c2019 y\u0131l\u0131 tam bir se\u00e7im y\u0131l\u0131d\u0131r. Yerel se\u00e7imler, genel se\u00e7imler ve cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi bizleri beklemektedir. \u00c7ok \u00e7al\u0131\u015fmak zorunday\u0131z. Bu se\u00e7imlere te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z bu g\u00fcnden \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 gerekmektedir. Kongrelerde bir k\u0131s\u0131m de\u011fi\u015fiklikler olabilir. kongrelerinde amac\u0131 budur. Hi\u00e7 bir arkada\u015f\u0131m\u0131z g\u00f6revini yapamad\u0131 diye ayr\u0131lm\u0131\u015f bulunmamaktad\u0131r. Bundan sonraki hizmetleri ba\u015fka \u015fekilde devam edecektir. \u201c dedi<\/p>

Milletvekili Hikmet Ayar AK Parti te\u015fkilatlar\u0131 olarak b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lar ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cTe\u015fkilat olarak b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lar\u0131 birlikte ya\u015fad\u0131k mevlam in\u015fallah daha b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lar\u0131 birlikte uzun y\u0131llar bizlere ya\u015fatmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. Biz Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n partisinde hizmet ediyoruz. Bu s\u0131radan bir siyaset de\u011fildir. Bu davan\u0131n bug\u00fcnk\u00fc n\u00f6bet\u00e7ileriyiz. Nedir Recep Tayyip Erdo\u011fan davas\u0131 diye sordu\u011fumuz da \u00e7ok \u015fey anlat\u0131rl\u0131 ama \u015funu biliyoruz ki b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na almaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n konu\u015ftu\u011fu, halklar\u0131n\u0131n dostu y\u00f6netimlerinin d\u00fc\u015fman\u0131 olan bir Recep Tayyip Erdo\u011fan. Gidin Amerika\u2019da anket yap\u0131m Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131 Trump\u2019dan daha \u00e7ok seviyorlar Gidin Afrika\u2019ya mazlum insanlar\u0131n aras\u0131nda sorun Recep Tayyip Erdo\u011fan i\u00e7in \u00e7ok farkl\u0131 \u015feyler s\u00f6yleniyor ama \u00fclkelerin y\u00f6netimleri ayn\u0131 \u015feyleri d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyor. B\u00f6yle bir insan\u0131n arkas\u0131nda siyaset yap\u0131yorsak elbette sorumluluklar\u0131m\u0131z \u00e7ok b\u00fcy\u00fckt\u00fcr elbette bu sorumluluklar\u0131m\u0131z\u0131 yerine getirmek i\u00e7in elimizden geleni yapaca\u011f\u0131z. Eksiklerimiz olacak. Yanl\u0131\u015flar\u0131m\u0131z olacak. Eksik yapmama ad\u0131na, yanl\u0131\u015f \u015feyler s\u00f6ylememe ad\u0131na geri \u00e7ekilirsek hi\u00e7bir \u015fey yapmam\u0131\u015f oluruz. Hi\u00e7bir \u015fey yapmayan insanlar\u0131n eksi\u011fi de olmaz yanl\u0131\u015f\u0131 da olmaz. Biz eksik ve yan\u0131l\u0131\u015f yapmaktan korkmadan eksiklerimizi de giderek yola devam edece\u011fi \u201c dedi<\/p>

Protokol konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan y\u00f6netim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider hesap raporu ile tahmini b\u00fct\u00e7e okundu. M\u00fczakereler sonras\u0131nda raporlar ay\u0131r ayr\u0131 onayland\u0131ktan sonra oy birli\u011fi ile y\u00f6netim kurulu ibra edildi. \u0130l\u00e7e se\u00e7im kurulu ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zetiminde yap\u0131lan se\u00e7imler ile y\u00f6netim kurulu as\u0131l yedek \u00fcyeleri ile il delege as\u0131l ve yedek \u00fcyelerinin se\u00e7imleri yap\u0131ld\u0131.<\/p>

<\/p>

Yap\u0131lan se\u00e7im sonucunda Kalkandere il\u00e7e y\u00f6netimi \u015fu isimlerden olu\u015ftu; Hasan Ayy\u0131ld\u0131z, Mehmet \u00d6zt\u00fcrk, R\u0131zvan Arma\u011fan, \u0130smail Cebir, Mustafa Uzun, Mustafa Kurt, Halil \u0130brahim Mutlu, Mustafa As\u0131m Cengiz, Kader \u00c7olak, Yasemin Kol\u00e7ak, Nurettin Kantar, Re\u015fat Y\u0131ld\u0131z, Aslan \u00c7olak, Ekrem Y\u0131lmaz, Nizamettin Y\u0131lmaz.<\/p>","haber_excerpt":"Ak Parti Kalkandere il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 6. ola\u011fan kongresinde mevcut ba\u015fkan Hasan Ayy\u0131ld\u0131z tek liste ile girdi\u011fi se\u00e7imlerde yeniden ba\u015fkanl\u0131\u011fa se\u00e7ildi.","prev_link":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/ak-partide-camlihemsin-ve-cayeli-kongreleri-yapildi\/34155","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/il-baskani-avci-afet-bolgesinde\/33456\/53","haber_url":"http://www.akpartirize.org.tr\/tr\/haber\/il-baskani-avci-afet-bolgesinde\/33456"}]